NOTEIKUMI

1. Vispārīgi

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk saukti par “Lietošanas noteikumiem”) ir piemērojami “Motivation.Lv” tīmekļa vietnei (www.motivation.lv)

Apmeklējot Motivation.Lv tīmekļa vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus. 

2. Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi

Motivation.Lv tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Motivation.Lv uzskata par uzticamiem. Motivation.Lv tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir piedāvāt tās apmeklētājiem iegūt jaunas zināšanas par veselīgu uzturu, iegūt zināšanas, lasīt un iedvesmoties, uzzināt par citu cilvēku dzīves stāstiem, tāpat arī par notikumiem Latvijā un ārpus tās, tomēr Motivation.Lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās tīmekļa vietnē vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Motivation.Lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Motivation.Lv neapliecina un negarantē to, ka šī tīmekļa vietne un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

Motivation.Lv nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Motivation.Lv ieskatiem (bez Motivation.Lv pienākuma pārbaudīt šādu informāciju) šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem šādas personas mītnes valsts jurisdikcijā vai ar to saistītā jurisdikcijā.

3. Atbildības ierobežojums

Šīs tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Motivation.Lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par tīmekļa vietni vai tās saturu. Motivation.Lv nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Motivation.Lv ir zinājusi par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

4. Autortiesības un preču zīmes

Motivation.Lv vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo tīmekļa vietni. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Šīs tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots(motivation.lv), taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā tīmekļa vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Dalībniekiem diskusiju forumos, virtuālās tērzēšanas telpās (chat rooms), debatēs vai tamlīdzīgos pasākumos Motivation.Lv tīmekļa vietnē ir jāiesniedz tikai tādi materiāli, uz kuriem viņiem ir autortiesības vai tādus materiālus, uz kuriem viņi kaut kādā veidā ir ieguvuši šādas tiesības. Uzskatāms, ka materiālu iesniegšanas brīdī dalībnieks, kurš ir iesniedzis materiālus, ir piekritis tam, ka Motivation.Lv uzglabā, izplata un publicē konkrētos materiālos elektroniski vai citā veidā.

5. Saites

Ja Motivation.Lv norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Motivation.Lv sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Motivation.Lv neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. Motivation.Lv nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu par 100%.

Visas saites uz Motivation.Lv tīmekļa vietni ir jāatver atsevišķā logā. Lai to izdarītu, šādas saites ir jāievada manuāli jaunā interneta pārlūkprogrammas sesijā.

Visi materiāli, kuriem ir norādītas saites no Motivation.Lv tīmekļa vietnes ir jāatver atsevišķā logā, un tos nevar rādīt sasaistīti kopā ar jebkuras citas tīmekļa vietnes preču zīmi vai logotipu, ja par to nav panākta iepriekšēja rakstiska vienošanās ar Motivation.Lv.